Produkter

Syntero sin produktportefølje er i all hovedsak basert på et grunnsystem, som henter inn og strukturer data fra en rekke kilder:

Nødvendige og komplekse kalkuleringer blir utført og oppdatert i realtid for de mer løsningsspesifikke systemene:

RP-Watch

Syntero RP-Watch er et kraftig verktøy for automatisk overvåking av risiko som våre kunder har som følge av verdipapirfinansiering, shorting, derivathandel og/eller kombinasjoner av disse.

Systemet baserer seg på anerkjente internasjonale margineringsmodeller på porteføljenivå. Her måles blant annet tallstørrelser som:

  • Eksponering
  • Marginering
  • Konsentrasjonsrisiko
  • Likviditetsrisiko
  • Diversifiseringsrisiko
  • En rekke andre limiter

I løsningen finnes også sofistikerte løsninger for simuleringer, på den totale kundemassen eller effekten av potensielle enkelttransaksjoner på kundenivå.

RP-Authority

Hva med myndighetsrapportering ved et tastetrykk?

RP-Authority dekker rapportering av Kapitaldekningskrav (Corep), Uvektet kjernekapitaldekning og Store Engasjementer basert på hhv CRD-IV/CRR og CRD-V/CRR2-regelverket.

Med RP-Authority er alle aktuelle tallstørrelser ferdig kalkulert og tilgjengelige til enhver tid for et hvilket som helst tidspunkt, eksempelvis i realtid eller pr. forrige kvartalsskifte.

Systemet er integrert med vår løsning for XBRL-rapportering.

CRD-Client

En forenklet utgave av RP-Authority er utarbeidet for kunder som har enklere datagrunnlag. Er integrert med vår løsning for XBRL-rapportering.

XBRL Rapportering

XBRL (eXtended Business Reporting Language) er i dag et standard rapporteringsformat for all
CRD-IV/CRD-V-rapportering.

Syntero tilbyr en tjeneste som konverterer Excel-maler til XBRL-format. Malene er tilnærmelsesvis like de «gamle» CRD-IV Excel baserte variantene fra Finanstilsynet, men tilpasset etter hvert som regelverket har endret seg.

Syntero tilbyr også en klient som sterkt forenkler selve operasjonen og som for mange innebærer at hele rapporteringen, inklusive utfylling av rapporterings-grunnlaget, blir gjennomført med noen ganske få tastetrykk.

Selve konverteringen til XBRL blir gjennomført ved at CRD-maler lastes opp til Syntero som så returnerer XBRL dokumenter for opplasting til Altinn.

For mer detaljert informasjon, vennligst ta kontakt.