Produkter

Syntero sin produktportefølje er i all hovedsak basert på et grunnsystem, som henter inn og strukturer data fra en rekke kilder:

 

Nødvendige og komplekse kalkuleringer blir utført og oppdatert i realtid for de mer løsningsspesifikke systemene:

 

RP-Watch

Syntero sitt risksystem, RP-Watch, er et kraftig verktøy for automatisk overvåking av risiko som våre kunder har som følge av verdipapirfinansiering, shorting, derivathandel og/eller kombinasjoner av disse.

Systemet baserer seg på anerkjente internasjonale margineringsmodeller på porteføljenivå. Her måles blant annet tallstørrelser som:

  • Marginering
  • Eksponering
  • Konsentrasjonsrisiko
  • Likviditetsrisiko
  • Diversifiseringsrisiko
  • En rekke andre limiter

I løsningen finnes også sofistikerte løsninger for simuleringer, på den totale kundemassen eller effekten av potensielle enkelttransaksjoner på kundenivå.

 

RP-Authority

Hva med myndighetsrapportering ved et tastetrykk?

RP-Authority dekker rapportering av Kapitaldekningskrav (Corep) og Store Engasjementer basert på CRR/CRD-IV regelverket.

Med RP-Authority er alle aktuelle tallstørrelser ferdig kalkulert og tilgjengelige til enhver tid for et hvilket som helst tidspunkt, eksempelvis i realtid eller pr. forrige kvartalsskifte.

Til nå har Excel-maler til Finanstilsynet vært fylt med et tastetrykk. Fra og med Q2 2017 (obligatorisk pr. Q3 2017) vil systemet dekke rapportering på XBRL-format.

 

XBRL Rapportering

Fra og med Q4-2017 er XBRL-format blitt en obligatorisk rapporteringsstandard for all CRD-IV rapportering til Finanstilsynet. Syntero har etablert en tjeneste hvor vi påtar oss å konvertere de «gamle» Excel-versjonene fra Finanstilsynet til XBRL-format for innrapportering til Altinn. For mer detaljert informasjon, vennligst ta kontakt.